Kategoriat
Ilmastonmuutos ja sukupuoli

Pohjoismainen yhteistyö ilmastonmuutosta vastaan

Pohjoismainen hanke kartoittaa, kuinka voimme jatkossa tehdä parempaa yhteistyötä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja vihreässä siirtymässä. Hanke liittyy YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) tasa-arvosuunnitelman (Gender Action Plan GAP) toteutukseen Pohjoismaissa.

Hanke julkaisi huhtikuun 2024 lopulla raportin ”A review of the Nordic implementation of the UNFCCC Gender Action Plan”(Arviointi YK:n ilmastosopimuksen tasa-arvosuunnitelman toteuttamisesta Pohjoismaissa). Raportti kuvaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tilaa ja käytäntöjä pohjoismaisessa ilmastopolitiikassa.

Esittelemme raporttia 6.5.2024 hybriditilaisuudessa

Esittelemme raporttia hybriditilaisuudessa 6.5. klo 14-15. Tilaisuudessa esitellään raportin tuloksia, erityisellä painotuksella sukupuolten tasa-arvon edistämistä Suomen ilmastopolitiikassa. Tilaisuudessa käsitellään nykyisiä aloitteita sukupuolitietoisen ilmastopolitiikan vahvistamiseksi ja jaetaan tietoa opituista asioista, haasteista, sekä parhaista käytännöistä.

Raportin esittelyn jälkeen (15:00-16:30) voit myös jäädä keskustelutilaisuuteen Helsingissä (paikka tarkentuu myöhemmin). Keskustelemme yhdessä osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa siitä, miten YK:n ilmastokehyssopimuksen tasa-arvosuunnitelman (UNFCCC GAP) toteuttamista voidaan edistää Suomessa, jotta sukupuolitietoinen vihreä siirtymä vahvistuisi entisestään. Keskustelu toteutetaan paikan päällä, eikä sitä streamata. Online-osallistujille tarjotaan oma ryhmänsä keskusteluun.

Ilmoittaudu seminaariin tästä.

Webinaarin raporttia esittelevä osuus tullaan myös tallentamaan ja se on näin ollen katsottavissa myöhemminkin.

Lisätietoa

Hankkeen Suomen osuutta toteuttamassa ovat Ekvalita ja Equality Research Helsinki. Hankkeen kokonaisuutta johtaa tanskalainen Norion Consult.

Raportti on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaamaa arviota YK:n ilmastosopimuksen tasa-arvosuunnitelman toteuttamisesta Pohjoismaissa. Suomen tilaisuuden lisäksi vastaavia pidetään tanskaksi, islanniksi, norjaksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen webinaari järjestetään toukokuussa 2024. Raportti “A review of the Nordic implementation of the UNFCCC Gender Action Plan” julkaistiin 24.4.2024.

Kategoriat
Ilmastonmuutos ja sukupuoli Sukupuolivaikutusten arviointi

Uusi raportti: Suomen ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutukset

Minkälaisia sukupuolivaikutuksia ilmasto- ja energiapolitiikalla voi olla Suomessa? Lue tänään julkaistu raportti Ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutuksien arviointi!

Raportin julkaisi työ- ja elinkeinoministeriö 16.9.2021: tiedote julkaisusta. Arvioinnin toteutti Oxford Researchin, Equality Research Helsingin ja Gaia Consultingin muodostaman tutkimusryhmä: Juho-Matti Paavola, Amanda Kinnunen, Inkeri Tanhua ja Tuukka Rautiainen.

Ilmastotoimet kohdistuvat miesvaltaisille aloille – naisvaltaiset palvelualat kärsivät

Raportti tarkastelee ilmasto- ja energiastrategian ehdotettujen politiikkatoimien sukupuolivaikutuksia. Arvioinnista on mukana 101 politiikkatoimenpidettä.

Arvioidut ilmastotoimet kohdistuvat pääosin miesvaltaisille aloille, sisältävät miehiä kiinnostavia teknisiä ratkaisuja ja vaikuttavat enemmän miesten kulutustottumuksiin. Miesvaltaisilla aloilla (energiantuotanto, rakentaminen, liikenne, teollisuus ja metsätalous) kokonaisvaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen on kuitenkin positiivinen, vaikka varsinkin fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä miesvaltaisia työtehtäviä häviää. 

Merkittävimmät negatiiviset vaikutukset työllisyyteen kohdistuvat naisvaltaisille palvelualoille. Nämä tulisi ottaa laajemmin huomioon ilmastopolitiikassa. Ehdotettujen toimien vaikutus palvelualoihin korostaa kahta asiaa:

1) Ilmastopolitiikan budjetoinnin tulee olla sukupuolitietoista. Myös valtion kokonaisbudjetti tulee suunnitella sukupuolitietoisesti. Esimerkiksi hoivan parempi rahoittaminen voisi tukea sekä vihreää siirtymää että sukupuolten tasa-arvoa.

2) Ilmastotoimista hyötyvien alojen sukupuolisegregaation purkaminen on entistäkin tärkeämpää. Naisten kouluttautuminen ilmastotoimista hyötyville (miesvaltaisille) aloille ja myös palvelualan sisällä energiaan liittyviin tehtäviin tulisi ottaa tavoitteeksi myös ilmasto- ja energiastrategiassa.

Ilmastopolitiikka tarvitsee naisten ja nuorten ääntä

Naiset ja nuoret ovat valmiimpia tekemään ja tukemaan ilmastomyönteisiä päätöksiä. Ehdotetut ilmastotoimet korostavat kuitenkin enemmän miesten osallisuutta ilmastopolitiikassa, sillä ne suuntautuvat pääasiassa miesvaltaisille aloille, vaikuttavat miesten kulutustottumuksiin ja sisältävät miehiä kiinnostavia teknisiä ratkaisuja.

Teknisten ratkaisujen rinnalla tulisi korostaa toimenpiteitä, jotka lisäävät naisten ja nuorten osallisuutta ilmastopolitiikassa.

Raportti on osa Suomen ilmasto- ja energiastrategian valmistelua

Valtioneuvosto valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista ilmasto- ja energiastrategiaa, joka valmistuu loppuvuodesta. Työ- ja elinkeinoministeriö sisällytti valmistelutyöhön hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti nyt julkaistun ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arvioinnin.

Sukupuolivaikutusten arvioinnissa on mukana 101 ilmastoon ja energiaan liittyvää politiikkatoimenpidettä. Arvioitujen toimenpiteiden lista ei edusta lopullisia ilmasto- ja energiastrategiaan valittavia toimenpiteitä, vaan valmisteluvaiheessa keväällä 2021 mukana olevia alustavia ehdotuksia. Näin ollen arviointi voi vielä vaikuttaa siihen, mitä toimenpiteitä lopulta toteutetaan.